§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego jest wewnętrznym dokumentem organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Fundacja na Rzecz Walki z Otyłością, z siedzibą w Krakowie, ul. Garncarska 4, 31-115 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia – Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000301304, posiadająca NIP: 6762370744 oraz REGON: 120664046, uchwalonym przez Zarząd na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.), w zakresie określonym art. 24 w/w ustawy.

2. Niniejszy Regulamin organizacyjny określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Fundację na Rzecz Walki z Otyłością, a w szczególności:
• cele i zadania podmiotu;
• rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
• miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
• strukturę organizacyjną;
• organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych;
• organizację i przebieg obsługi Pacjenta;
• rejestrację on-line;
• organizację procesu udzielania świadczeń konsultacyjnych;
• organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
• zasady udostępniania dokumentacji medycznej;
• przepisy porządkowe;
• tryb składania skarg i wniosków.

3. Niniejszy Regulamin organizacyjny określa również zasady i warunki korzystania z serwisów internetowych Fundacji (m.in.: www.novadietetyka.pl, www.skuteczna-fizjoterapia.pl, www.dr-walach.pl) lub podmiotów z nią współpracujących (m.in. www.zdroweodchudzanie.pl – w zakresie, w jakim Fundacja współpracuje z Centrum Leczenia Otyłości GRUPA MEDYCZNA Sp. z o.o.) przez Użytkowników, w szczególności dotyczących warunków zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, rejestracji Użytkowników, usług świadczonych przez serwisy oraz dostępu do treści zawartych na stronach serwisów. Regulamin określa także zasady wykonywania Świadczenia Konsultacyjnego.

4. W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

5. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1. Regulamin – Regulamin organizacyjny PWDL – Fundacja na Rzecz Walki z Otyłością z siedzibą w Krakowie;
2. Fundacja – Fundacja na Rzecz Walki z Otyłością z siedzibą w Krakowie;;
3. Ustawa – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.);
4. PWDL – podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy;
5. Dokumentacja medyczna – dokumentacja medyczna w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417, z późn. zm.);
6. Personel – osoby, które świadczą pracę w Fundacji na Rzecz Walki z Otyłością z siedzibą w Krakowie na podstawie zawartej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, jak również praktykanci odbywający praktyki lub staże zawodowe;
7. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych przez Fundację drogą elektroniczną w ramach Serwisów (m.in.: www.novadietetyka.pl, www.skuteczna-fizjoterapia.pl, www.dr-walach.pl);
8. Świadczenie Konsultacyjne – usługi świadczone przez Fundację na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną;
9. Świadczenie opieki zdrowotnej – usługi realizowane przez Fundację na rzecz Pacjentów bezpośrednio w pomieszczeniach przedsiębiorstwa Fundacji;
10. Świadczenie usług drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. z późn. zm.;
11. System – system rejestracji internetowej;
12. RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2. CELE I ZADANIA

1. Celem działania Fundacji na Rzecz Walki z Otyłością z siedzibą w Krakowie jako PWDL jest przede wszystkim udzielanie kompleksowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowaną kadrę medyczną, a w szczególności świadczeń z zakresu leczenia otyłości, rehabilitacji, fizjoterapii, kardiologii, interny, dietetyki, endokrynologii, psychologii, ortopedii, gastroenterologii, jak również promocja zdrowia oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

2. Do zadań Fundacji na Rzecz Walki z Otyłością jako PWDL należy w szczególności:
• zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych;
• sumienne wykonywanie obowiązków wynikających ze statusu podmiotu służby zdrowia, stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy i umiejętności zawodowych, przestrzeganie etyki zawodowej;
• zapewnienie nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych;
• stosowanie wysokiej jakości sprzętu medycznego, będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy jakości;
• dbałość o efektywną organizację pracy i wykorzystanie bazy zabiegowej;
• świadczenie usług medycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb Pacjentów oraz przestrzeganie praw Pacjenta;
• działania promujące profilaktykę zdrowia i aktywizację.

§3. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Fundacja na Rzecz Walki z Otyłością prowadzi działalność leczniczą w zakresie kompleksowego zwalczania otyłości i nadwagi u dzieci i dorosłych poprzez świadczenia opieki zdrowotnej oraz świadczenia konsultacyjne realizowane drogą elektroniczną.

2. Zakres świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Fundację obejmuje konsultacje:
• dietetyczne,
• fizjoterapeutyczne,
• ortopedyczne,
• endokrynologiczne,
• gastroenterologiczne,
• kardiologiczne,
• psychologiczne,
• internistyczne.

3. Zakres świadczeń konsultacyjnych realizowanych drogą elektroniczną obejmuje konsultacje:
• dietetyczne,
• psychologiczne.

§4. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w pomieszczeniach Fundacji udzielane są w lokalizacji przy ul. Garncarskiej 4 w Krakowie oraz w placówkach współpracujących na terenie Polski.

2. Wszystkie pomieszczenia Fundacji odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 Ustawy.

§5. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1. W celu świadczenia działalności leczniczej Fundacja tworzy zakład pod nazwą „NZOZ Fundacja Na Rzecz Walki z Otyłością”.

2. Fundacja posiada następujące jednostki organizacyjne:
1) Nova Dietetyka, w ramach której Fundacja świadczy usługi ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób wewnętrznych, bariatrii, diabetologii oraz porady dietetyczne i psychologiczne, a także zapewnia możliwość skorzystania z usług współpracujących lekarzy specjalistów w zakresie endokrynologii, gastroenterologii i kardiologii i innych;
2) Skuteczna Fizjoterapia, w ramach której usługi ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz usługi rehabilitacji medycznej i fizjoterapii.

3. Jednostkami organizacyjnymi kieruje Zarząd Fundacji.

§6. ORGANIZACJA I PRZEBIEG OBSŁUGI PACJENTA

1. Wszystkie świadczenia realizowane w Fundacji winny być wykonywane z należytą starannością, w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.

2. Fundacja organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności tych świadczeń w sposób gwarantujący Pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby, które posiadają wymagane przepisami prawa kwalifikacje do ich wykonywania, potwierdzone stosownymi dyplomami, certyfikatami lub zaświadczeniami.

4. Osoby wykonujące zawód medyczny w Fundacji udzielają świadczeń zdrowotnych w sposób odpowiadający wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz kierując się zasadami etyki zawodowej.

5. Proces udzielania świadczeń rozpoczyna się w punkcie rejestracji, gdzie Pacjenci zgłaszają się w celu ustalenia terminu udzielenia świadczenia. Rejestracja Pacjentów odbywa się w sposób określony w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika bądź telefonicznie lub za pośrednictwem rejestracji on-line dostępnej na stronach internetowych Fundacji lub podmiotów współpracujących.

6. Każdy Pacjent informowany jest o terminie i miejscu planowanego świadczenia, a w przypadku osobistej rejestracji informację o planowanym świadczeniu otrzymuje na piśmie.

7. W punkcie rejestracji, poza możliwością ustalenia daty świadczenia, Pacjent może uzyskać informacje na temat świadczeń dostępnych w placówce, czasu oczekiwania, form i terminów zapisu , wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia, wyników badań niezbędnych podczas wizyty, zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz organizacji pracy placówki.

8. Każdy Pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w Fundacji zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.

9. Każdy Pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w Fundacji zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do uzyskiwania informacji o stanie swojego zdrowia i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych oraz do wglądu w dokumentację medyczną lub o braku takiego upoważnienia.

10. Pacjenci zobowiązani są do zgłaszania się w punkcie rejestracji w ustalonym terminie. Ze względów organizacyjnych niezbędne jest zachowanie punktualności zgłoszeń.

11. W przypadku gdy Pacjent nie może stawić się w ustalonym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Fundację w każdy dostępny sposób.

12. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają jego dotrzymanie, Pacjent jest informowany telefonicznie lub w inny dostępny sposób o zmianie tego terminu.

13. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z Pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania przez Fundację.

14. W trakcie realizacji świadczenia Pacjent ma prawo do uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniu.

15. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu odpowiedniej informacji. W przypadku zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla Pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej.

16. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w takcie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej – osoba udzielająca ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.

17. Lekarz w trakcie porady lekarskiej w szczególności:
• przeprowadza wywiad oraz badanie przedmiotowe,
• określa rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu,
• ustala plan leczenia,
• w razie potrzeby wystawia skierowania, recepty lub zlecenia na wyroby medyczne i zaświadczenia o stanie zdrowia,
• wypełnia dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi.

§7. REJESTRACJA ON-LINE

1. Celem wdrożenia systemu rejestracji internetowej jest umożliwienie Pacjentom dostępu do dokonania rejestracji internetowej na wybrane usługi medyczne świadczone przez Fundację.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady umożliwiające dokonanie rezerwacji on-line na planowe konsultacje specjalistyczne we wszystkich placówkach Fundacji, poprzez System Rejestracji Internetowej.

3. Rejestracja Użytkownika polega na wypełnieniu elektronicznego formularza znajdującego się na stronie Fundacji lub podmiotów z nią współpracujących.

4. Zarejestrowanie się do Systemu Rejestracji Internetowej jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie poprzez wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu dokonania rejestracji online zgodnie z RODO. Oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu oraz rejestracji on-line. Jest poinformowany o możliwości wglądu do ich treści, zmiany oraz usuwania.

6. Rezerwacja usług w Systemie Rejestracji Internetowej możliwa jest przez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Informacja o złożonej rezerwacji zostaje wysłana na adres e-mail podany podczas rejestracji.

7. Fundacja zastrzega sobie możliwość potwierdzenia i weryfikacji złożonej rezerwacji on-line drogą telefoniczną.

8. W celu skorzystania z Systemu Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Zalecane jest używanie przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer (Internet Explorer wersja 9 i wyżej) lub inne.

9. Za pośrednictwem Systemu Pacjent ma możliwość umówić się na dostępny termin wizyty.

10. Fundacja zastrzega sobie prawo do udostępniania w systemie rejestracji on-line tylko wybranej części usług medycznych.

11. System udostępnia możliwość zarezerwowania wizyty w okresie maksymalnie na miesiąc następny od daty bieżącej. Rejestracja internetowa odbywa się 24h/7.

12. Pacjent otrzymuje informację o potwierdzeniu dokonanej rezerwacji wizyty lub o jej anulowaniu w postaci wiadomości na podany adres e-mail. Fundacja nie odpowiada za nieprawidłowe działanie systemu poczty elektronicznej Użytkownika, którego skutkiem jest brak otrzymania potwierdzenia rezerwacji.

13. Przed umówioną wizytą, Pacjent zgłasza się przynajmniej 10 minut przed czasem wizyty do recepcji z dokumentem tożsamości celem potwierdzenia danych i wizyty oraz opłaty za usługę.

14. Faktyczny termin realizacji wizyty umówionej za pośrednictwem Systemu Rejestracji Internetowej może nie pokrywać się z terminem wynikającym z rejestracji internetowej.

15. W przypadku stwierdzenia, że wprowadzane przy użytkownika konta dane są fikcyjne, Fundacja ma prawo do ich usunięcia.

16. Użytkownik w każdej chwili uprawniony jest do rezygnacji z świadczenia usług rejestracji internetowej. W rezygnacji z usług i usunięcia jego danych, Użytkownik przesyła z adresu e-mail podanego przy rejestracji, na adres (w zależności od poradni / serwisu, z której Użytkownik korzysta): kontakt@novadietetyka.pl albo kontakt@skuteczna-fizjoterapia.pl albo biuro@zdroweodchudzanie.pl [dotyczy usług realizowanych we współpracy z Centrum Leczenia Otyłości GRUPA MEDYCZNA Sp. z o.o.]; informację o chęci zamknięcia konta.

§8. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ KONSULTACYJNYCH

1. Świadczenia Konsultacyjne on-line realizowane są przez Fundację za pomocą komunikatora internetowego Skype umożliwiającego prowadzenie darmowych rozmów głosowych oraz obserwację rozmówcy przez kamerę internetową w czasie rzeczywistym.

2. Fundacja na Rzecz Walki z Otyłością udziela Świadczeń Konsultacyjnych odpłatnie.

3. W celu skorzystania ze Świadczeń Konsultacyjnych Użytkownik dokonuje rejestracji on-line w sposób wskazany w paragrafie poprzedzającym, a następnie wybiera w systemie termin konsultacji on-line oraz Specjalistę.

4. Świadczenia konsultacyjne realizowane są na podstawie indywidualnego rozliczenia z Pacjentem poprzez zakup konkretnej usługi.

5. Pacjent przed rozpoczęciem udzielania świadczenia zapoznaje się z ceną świadczenia obowiązującą w Fundacji. Aktualny cennik dostępny jest w Recepcji oraz na stronie internetowej Fundacji.

6. Pacjent reguluje należność za usługę przed jej rozpoczęciem.

7. Zapłata za świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową lub kartą płatniczą za pokwitowaniem oraz przelewem bankowym.

8. W przypadku braku możliwości skorzystania z Konsultacji w ustalonym terminie Pacjent zobowiązany jest do poinformowania Fundacji nie później niż 24 godziny przed ustalonym terminem realizacji usługi. Wówczas istnieje możliwość zmiany planowanego terminu świadczenia na inny zaproponowany przez Fundację. W przeciwnym razie zarezerwowany przez Pacjenta termin ulega wykreśleniu.

9. Jeżeli Pacjent nie skorzysta z zakupionych wcześniej usług w jednym z zaproponowanych terminów ani nie poinformuje o niemożliwości skorzystania z Usługi we wskazanym w ust. 8 terminie, dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.

10. W przypadku braku możliwości odbycia przez Pacjenta świadczenia w ustalonym terminie z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający skorzystanie z wykupionej wcześniej usługi, dokonana wpłata za niewykorzystane świadczenia jest każdorazowo zwracana, po przedłożeniu pisemnego zaświadczenia od lekarza wskazującego okoliczności uniemożliwiające realizację usługi.

11. Rodzaje Świadczeń Konsultacyjnych udzielanych przez Fundację:
• konsultacje z dietetykiem,
• konsultacje z psychologiem.

12. Świadczenia Konsultacyjne mogą być realizowane wyłącznie w uprzednio zarezerwowanych i opłaconych przez Pacjenta terminach. W przypadku próby nawiązania połączenia internetowego ze Specjalistą w innym niż ustalonym terminie, połączenie będzie anulowane.

13. Jeżeli Specjalista stwierdzi, że osobista wizyta Pacjenta jest konieczna, może odmówić konsultacji on-line lub też konsultację przerwać.

14. Fundacja nie odpowiada za brak lub trudności w połączeniu internetowym w zarezerwowanym przez Pacjenta terminie. W przypadku nienawiązania połączenia internetowego lub też wystąpienia trudności w jego realizacji Fundacja proponuje nowy termin realizacji świadczenia.

15. Jeśli problemy związane z połączeniem internetowym – komunikatorem Skype – występują po stronie Pacjenta, w braku nawiązania połączenia internetowego lub niemożliwością jego realizacji w zarezerwowanym terminie, termin przepada, a wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

§9. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Fundacja na Rzecz Walki z Otyłością udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie.

2. Wysokość opłat za poszczególne usługi realizowane przez Fundację określa „Cennik” – stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Świadczenia zdrowotne odpłatne realizowane są na podstawie indywidualnego rozliczenia z Pacjentem poprzez zakup konkretnej usługi.

4. Pacjent przed rozpoczęciem udzielania świadczenia zapoznaje się z ceną świadczenia obowiązującą w Fundacji. Aktualny cennik dostępny jest w Recepcji oraz na stronie internetowej Fundacji.

5. Pacjent reguluje należność za usługę przed jej rozpoczęciem.

6. Zapłata za świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową, kartą płatniczą lub przelewem bankowym.

7. Każda indywidualna wpłata Pacjenta musi zostać wprowadzona przez pracownika Recepcji do kasy fiskalnej, a Pacjent otrzymuje paragon fiskalny.

8. Pacjent ustala z pracownikiem Recepcji termin realizacji świadczeń, dokonując wyboru spośród terminów zaproponowanych przez pracownika Recepcji.

9. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się w ustalonym terminie Pacjent zobowiązany jest do poinformowania Fundacji nie później niż 24 godziny przed ustalonym terminem realizacji usługi. Wówczas istnieje możliwość zmiany planowanego terminu świadczenia na inny zaproponowany przez Fundację. W przeciwnym razie zarezerwowany przez Pacjenta termin ulega wykreśleniu.

10. Jeżeli Pacjent nie skorzysta z zakupionych wcześniej usług w jednym z zaproponowanych terminów ani nie poinformuje o swojej nieobecności we wskazanym w ust. 9 terminie, dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.

11. W przypadku braku możliwości odbycia przez Pacjenta świadczenia w ustalonym terminie z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający skorzystanie z wykupionej wcześniej usługi, dokonana wpłata za niewykorzystane świadczenia jest każdorazowo zwracana, po przedłożeniu pisemnego zaświadczenia od lekarza wskazującego okoliczności uniemożliwiające realizację usługi.

12. Poradnia Rehabilitacji Fundacji działa na następujących zasadach:
• zapisów na zabiegi można dokonywać osobiście w PORADNI REHABILITACJI lub telefonicznie w godzinach 8-19 od poniedziałku do piątku;
• zmiany terminu umówionej wizyty lub jej odwołania można dokonać osobiście w PORADNI REHABILITACJI lub telefonicznie w godzinach 8-19 najpóźniej na dwa dni robocze poprzedzające wizytę (w przypadku wizyt poniedziałkowych zmian można dokonywać do godz. 12 w czwartek poprzedzający wizytę);
• przy zmianie terminu umówionej wizyty dokonanej w terminie niezgodnym z regulaminem (punkt 1.2) zostanie naliczona opłata w wysokości 100% kwoty zabiegu;
• w sytuacji kiedy Pacjent nie zjawi się na umówioną wizytę zostanie naliczona opłata w wysokości 100% kwoty zabiegu,
• Pacjent zobowiązuje się do uregulowania należności gotówką w PORADNI REHABILITACJI lub przelewem na wskazane konto w ciągu 7 dni od powstania należności;
• PORADNIA REHABILITACJI w nagłych wypadkach może odwołać lub zmienić termin wizyty telefonicznie do godziny 19 dnia poprzedzającego wizytę; w przypadku odwołania lub zmiany terminu wizyty po tym czasie PORADNIA REHABILITACJI zobowiązuje się do udzielenia Pacjentowi rabatu na następną wizytę w wysokości 10 % kwoty za zabieg;
• czas świadczonych zabiegów wynosi:
– wizyta rehabilitacyjna – do 55 min,
– masaż – 20 lub 60 min w zależności od wybranej opcji,
– pojedynczy zabieg z zakresu fizykoterapii – od 20 do 30 min w zależności od rodzaju zabiegu,
– konsultacja terapeutyczna – do 30 min,
– wizyta lekarska – do 20 min;
• czas zabiegu rehabilitacyjnego liczony jest od umówionej godziny;
• w przypadku spóźnienia Pacjenta czas wizyty może być skrócony o czas jego spóźnienia;
• w przypadku opóźnienia wynikającego z winy PORADNI REHABILITACJI specjalista prowadzący zabieg jest zobowiązany do przedłużenia zabiegu o czas równy jego opóźnieniu lub ustalenia innego dogodnego terminu z zastosowaniem rabatu opisanego w punkcie f;
• Pacjenci, którzy mają ustaloną serię zabiegów, tj.np 10,15,20 zabiegów w cyklu, zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów i ilości zabiegów; w razie rezygnacji z części zabiegów zmuszeni są uregulować 50 % należności całości pozostałej kwoty ze względu na gotowość i blokowanie terminu innym Pacjentom.

§10. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1. Fundacja prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na pisemny wniosek:
• Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta, za okazaniem dowodu tożsamości;
• podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności: podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
• ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
• uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
• organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
• podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
• zakładom ubezpieczeń, za zgodą Pacjenta;
• lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
• wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
• spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed Wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
• osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

3. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 lit. a) winno wyraźnie (literalnie) wskazywać, że dotyczy dostępu do dokumentacji medycznej danego Pacjenta.

5. Po śmierci Pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez Pacjenta za życia.

6. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
• w oryginale do wglądu w siedzibie Fundacji,
• poprzez sporządzenie jej kopii,
• poprzez sporządzenie jej odpisów lub wyciągów.

7. W sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach dokumentacja może być wydana w oryginale z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu i za pokwitowaniem, jeżeli uprawniony organ lub podmiot (w tym Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona do wglądu w dokumentację) żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

8. Udostępnianie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej następuje przez:
• przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną dokumentacją,
• dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji,
• przekazanie papierowych wydruków – na żądanie uprawnionych podmiotów lub organów.

9. W przypadku, gdy dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej jest udostępniana w postaci papierowych wydruków, osoba upoważniona przez podmiot potwierdza ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatruje swoim podpisem i pieczątką, wraz z podaniem daty.

10. Dokumentacja udostępniana jest Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta na pisemny wniosek.

11. Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej może podjąć Kierownik Recepcji i Lekarz prowadzący.

12. W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wraz z podaniem przyczyny wymaga zachowania formy pisemnej.

13. W przypadku wydania dokumentacji medycznej w oryginale konieczne jest pozostawienie jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

14. Fundacja udostępnia dokumentację do 14 dni.

15. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, Fundacja nie pobiera od Pacjenta żadnych opłat.

16. Dokumentacja może zostać wydana wyłącznie na podstawie decyzji osoby uprawnionej i po potwierdzeniu tożsamości osoby odbierającej dokumentację z danymi wnioskodawcy. Wnioskodawca potwierdza osobisty odbiór dokumentacji własnoręcznym podpisem na Karcie wydania dokumentacji.

17. Na wniosek osoby uprawnionej dokumentacja może zostać przesłana pocztową przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku na formularzu wydania dokumentacji należy odnotować numer nadawczy i załączyć potwierdzenie nadania oraz zwrotne potwierdzenie odbioru.

18. Fundacja oraz osoby świadczące w jej imieniu usługi lecznicze, mogą udzielać innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z Pacjentem w przypadku gdy:
• Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
• zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia Pacjenta lub innych osób;
• zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o Pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
• obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

19. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie przekazywania dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia Pacjentów odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności praw Pacjenta.

§11. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Każdy Pacjent korzystający z usług Fundacji zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem późniejszych zmian jego treści, które nastąpiły po dniu złożenia oświadczenia.

2. Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, obejmujący jego wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest m.in. na stronach www.novadietetyka.pl, www.skuteczna-fizjoterapia.pl, www.dr-walach.pl oraz w Recepcji.

3. Każdy Pacjent korzystający z usług Fundacji zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych obowiązujących w Fundacji, a niewynikających bezpośrednio z treści Regulaminu, w szczególności umieszczonych na tablicach informacyjnych, na drzwiach wejściowych, w Recepcji, przekazywanych ustnie przez pracowników Fundacji.

4. Na terenie Fundacji istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających.

5. Pacjenci przebywający na terenie Fundacji zobowiązani są do poszanowania mienia będącego własnością Fundacji oraz należącego do innych Pacjentów, jak również do zachowania czystości w pomieszczeniach z których korzystają.

6. Za zniszczenia i kradzieże mienia, o którym mowa w ust. 5 Pacjenci ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

7. Pacjenci obowiązani są przestrzegać norm społecznego zachowania, poszanowania godności i prywatności innych Pacjentów oraz personelu Fundacji.

8. Pacjenci winni odnosić się kulturalnie i życzliwie do innych Pacjentów i personelu Fundacji.

9. Pacjenci Fundacji nie mogą:
• samowolnie korzystać ze sprzętów i aparatury służących do realizacji świadczeń,
• samodzielnie uruchamiać i wyłączać aparatury medycznej,
• wchodzić do pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia, bez zgody personelu Fundacji,
• zakłócać realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

10. Fundacja nie odpowiada za rzeczy będące własnością Pacjentów pozostawione pomieszczeniach Fundacji. Zaleca się pozostawienie wartościowych rzeczy w domu.

11. Personel Fundacji zobowiązany jest do:
• noszenia odzieży ochronnej o ustalonej kolorystyce,
• noszenia w widocznym miejscu identyfikatora z imieniem i nazwiskiem,
• przestrzegania kolejności przyjęć pacjentów,
• kulturalnego, życzliwego i powściągliwego zachowania wobec pacjentów oraz pozostałych osób personelu.

12. Postanowienia ust. 3-10 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio innych podmiotów prowadzących działalność leczniczą pod tym samym adresem. W szczególności zasady porządkowe obowiązujące Pacjentów Fundacji odnoszą również do pomieszczeń, personelu, sprzętu, itp. tych podmiotów.

13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Fundacji pomieszczenia ogólnodostępne mogą być objęte monitoringiem wizyjnym. Nagrania z monitoringu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, zaś najpóźniej w dniu upływu tego okresu nagrania podlegają zniszczeniu.

§12. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI

Fundacja może podpisywać umowy na wykonywanie usług medycznych z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jeśli jest to uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego i służy zabezpieczeniu prawidłowego toku leczenia.

§13. TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

1. Skargi i wnioski można składać na piśmie na adres siedziby Fundacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres (w zależności od poradni / serwisu, z których Użytkownik korzysta): kontakt@novadietetyka.pl lub kontakt@skuteczna-fizjoterapia.pl albo biuro@zdroweodchudzanie.pl [dotyczy wyłącznie usług realizowanych we współpracy z Centrum Leczenia Otyłości GRUPA MEDYCZNA Sp. z o.o.].

2. Skargi rozpatrywane są przez Zarząd Fundacji niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu. W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od personelu spowodowanych czasową ich niezdolnością do pracy, urlopem itp., odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie. O tym fakcie Pacjent zostaje powiadomiony.

3. O sposobie rozpatrzenia skargi Fundacja każdorazowo powiadamia zainteresowanego Pacjenta w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.